Voorwaarden

Algemene zaken

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de website Reunie Scouting van Maasdijk.

  • Het aanmelden voor de Reunie van Scouting van Maasdijk impliceert dat de gebruiker/deelnemer deze Algemene Voorwaarden zowel gelezen en geaccepteerd heeft en bekend is met de inhoud van de website reuniesvm.nl, de reunie organisatie site van de Vereniging Scouting van Maasdijk.
  • Scouting van Maasdijk behoudt zich het recht de voorwaarden en website reuniesvm.nl op ieder moment te wijzigen, zonder de klant daarvan op de hoogte te hoeven brengen.
  • Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  • Alle prijzen op de site zijn inclusief de wettelijk verschuldigde BTW
  • Er geldt geen zichttermijn omdat het downloaden van software product(en) betreft. Er is tevens geen restitutie mogelijkheid voor de aanmelding.
  • Vereniging Scouting van Maasdijk, is een Nederlands Vereniging, geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel. In geval van een geschil tussen partijen is het Nederlandse recht van toepassing. Bij geschillen wordt getracht deze onderling op te lossen en indien dit niet mogelijk is, dienen geschillen te worden voorgelegd aan de Kantonrechter te Den Haag.
  • Alle afbeeldingen, fotos, tekeningen etc. en (technische) specificaties op de internet sites van Scouting van Maasdijk gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Aanmelding reünie

Het aanmelden voor de reunie geeft de klant na betaling toegang tot de reunie met alle festiviteiten en eventueel een overnachting in een tent of andere kampeervoorziening.

Ondersteuning

Scouting van Maasdijk houdt zich het recht voor om toegang tot de reunie te limiteren of beëindigen in de volgende gevallen: onredelijk gedrag door de gebruiker (onder andere schelden, raciscme etc), een niet coöperatieve houding van de gebruiker, bijvoorbeeld het niet leveren van de nodige gegevens om een probleem op te lossen etc etc.

Eenzijdige beëindiging

Scouting van Maasdijk behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden, toegang tot reunie en activiteiten te weigeren indien gebruikers zich niet houden aan de Algemene Voorwaarden of voor iedere andere reden. In geen geval is Scouting van Maasdijk gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Overmacht

Scouting van Maasdijk is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor het risico van Scouting van Maasdijk behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Scouting van Maasdijk. Alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Scouting van Maasdijk behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Scouting van Maasdijk gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Gegevensbescherming

Zie https://reuniesvm.nl/privacybeleid/